Nasze Poradnie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako szansa na przezwyciężenie dysharmonii, zaburzeń i opóźnień.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności ( nawet od urodzenia) do podjęcia nauki w szkole. Organizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U., poz. 1257) i obejmuje:

  • Stymulację rozwoju motorycznego, stymulację polisensoryczną ( wielozmysłową) rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku;
  • Wsparcie rodziców dziecka w zakresie rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

Zespół specjalistów, m. in.: pedagog, logopeda, psycholog, terapeuta, fizjoterapeuta – w zależności od potrzeb konkretnego dziecka – na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa kierunki działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka. W tym celu opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny programu wczesnego wspomagania oraz oceniania postępy dziecka.

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Logopedyczne. Przychodnia w Jastrzębiu-Zdroju

ul. 1 Maja 13A
44 – 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 476 10 25

poradnia.jastrzebie@logopedia.pl
biuro@logopedia.pl

MENU